Zvyšování kvalifikace zaměstnanců podporou odborného vzdělávání ve společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.

 

Název oblasti podpory:

Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnost podniků

Název globálního grantu:

Adaptabilita a konkurenceschopnost

Číslo výzvy:

94

Vyhlašovatel:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci z ESF

Žadatel:

Lázně Teplice v Čechách a.s.

Název projektu:

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců podporou odborného vzdělávání ve společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.

Registrační číslo:

CZ.1.04/1.1.02/94.01481

 

 

 

INFORMACE O UKONČENÍ PROJEKTU

 

Název projektu:          Zvyšování kvalifikace zaměstnanců podporou odborného vzdělávání ve společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.

Registrační číslo:          CZ.1.04/1.1.02/94.01481

 

Dne 31. 1. 2015 jsme ukončili realizaci našeho projektu. V jeho průběhu se nám podařilo splnit všechny projektem předpokládané dílčí cíle a záměry, tj.: vytvoření a nastavení systému dlouhodobého vzdělávání ve společnosti v návaznosti na stávající systém zavedení pozic interních lektorů a mentorů v rámci rozvoje a řízení lidských zdrojů, posílení vzdělávání a odbornosti CS v oblasti špičkových služeb a metod ve zdravotnictví, proklientském servisu, úseku stravování atd., posílení genderové problematiky v praxi společnosti příjemce, posílení kvalifikační úrovně a kompetencí klíčových i řadových zaměstnanců společnosti, zapojení osob do sdílení zkušeností pro podporu mladých či nově nastoupivších zaměstnanců a předávání dobré praxe a svých pracovních zkušeností (Zvýšená pozornost v rámci realizace KA byla věnována v tomto ohledu rozvoji pracovníků věkové kategorie 50+).

Po vyhodnocení celého průběhu a výsledků lze konstatovat, že došlo k naplnění hlavního cíle tj. zvýšení adaptability, odborných znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti a tím i konkurenceschopnosti společnosti příjemce Lázně Teplice v Čechách, a.s. a byla dána záruka systematického rozvoje vzdělávacích aktivit pracovníků naší společnosti.

Projektem bylo podpořeno 233 osob, které se účastnily projektových aktivit. Počet úspěšných absolventů kurzů celkem dosáhl hodnoty 407. Oba tyto indikátory byly fakticky překročeny zejména díky podpoře vedení, motivaci a vstřícnosti ze strany RT a maximálnímu zapojení ze strany samotné CS. Byly vytvořeny celkem 4 produkty, které byly vloženy do Databáze produktů ESFCR. Podpořenou organizací byla organizace příjemce společnost Lázně Teplice a.s.

Všechny plánované monitorovací ukazatele byly beze zbytku splněny.

Projekt č. CZ.1.04/1.1.02/94.01481" Zvyšování kvalifikace zaměstnanců podporou odborného vzdělávání ve společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s." je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Ing. Josef Kressl
manažer projektu

 

 


 

 

 

 

Projekt „Zvyšování kvalifikace zaměstnanců podporou odborného vzdělávání ve společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.“

Lázně Teplice v Čechách a.s. realizují od 1.5.2013 projekt č. CZ.1.04/1.1.02/94.01481 zaměřený na vzdělávání vlastních zaměstnanců s cílem rozšířit portfolio nabízených služeb a zvýšit tak konkurenceschopnost společnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky, jeho realizace je plánována na období 1.5.2013 – 31.1.2015.

Do projektu bude zapojeno 148 zaměstnanců společnosti, kteří se budou vzdělávat v oblasti zdravotnických metod, stravovacích služeb, marketingu, IT dovedností, jazykové kvalifikace, právní a daňové agendy aj. V průběhu realizace projektu dojde k inovaci stávajícího systému řízení a rozvoje lidských zdrojů společnosti, přičemž současně proběhne i jeho ověření v praxi, tj. budou zhodnoceny jeho přínosy, efektivita.

Připraveným projektem se společnost snaží reagovat na nové legislativní podmínky lázeňské péče v ČR a vychází také z požadavků trhu. Snahou je rozšířit klientelu lázní o tuzemské a zahraniční turisty. Toho chce docílit s podporou kvalifikovaného a kompetentního personálu, pro který je projekt vytvořen.

Udržitelnost projektu je postavena na systému interních lektorů a mentoringu. Trvalé udržení záměrů projektu bude podpořeno také výstupy projektu – evaluace programu, příručka apod.

Projekt řeší také rovné příležitosti žen a mužů.

 Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.