Ogólne warunki handlowe – pobyty i usługi sanatoryjne

Ogólne warunki handlowe – pobyty i usługi sanatoryjne

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.          Niniejsze Ogólne warunki handlowe (dalej nazywane OWH) mają zastosowanie do wszystkich typów pobytów oferowanych przez spółkę Lázně Teplice v Čechách a.s. z siedzibą Mlýnská 253, 415 38 Teplice, Republika Czeska , REGON (IČ) 44569491, wpisaną do rejestru handlowego przy Sądzie Wojewódzkim w Ústí nad Labem, dział B, nr wpisu 207 (dalej nazywaną „LT“). OWH mają zastosowanie również do pobytów o charakterze wycieczki w rozumieniu [czeskiej] ustawy nr 159/1999 Dz.U., o niektórych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w ruchu turystycznym (LT posiadają koncesję na sprzedaż wycieczek), do zabiegów i innych usług z zakresu ruchu turystycznego.

1.2.          OWH stanowią integralną część stosunku umownego, to jest potwierdzonej rezerwacji (wiążącego zamówienia) lub umowy dowolnego typu (w tym umowy turystycznej) zawieranej przez klienta i LT, której przedmiot stanowi pobyt w LT, i regulują wzajemną relację i stosunek prawny między LT jako usługodawcą i osobą fizyczną lub prawną (dalej jako klient) jako usługobiorcą. LT zastrzega sobie prawo do podawania innych warunków w materiałach handlowych (strony internetowe pod adresem www.lazneteplice.cz, karta informacyjna lub ofertowa), które mają pierwszeństwo przed tymi warunkami. Odmienne postanowienia zawarte w potwierdzonym zamówieniu / umowie  mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWH.

2.             STRONY STOSUNKU UMOWNEGO

2.1.          Stronami stosunku umownego są:

a)        LT, które przystępuje do stosunku umownego bezpośrednio lub przez pośredników - przedstawicieli handlowych (sprzedawców na zasadzie prowizji), którzy zawarli z LT umowę przedstawicielstwa handlowego lub umowę prowizyjną (dalej jako „zewnętrzne punkty sprzedaży“) i

b)       klient, którym może być osoba fizyczna lub prawna, która nie zawarła z LT dwustronnej osoby regulującej sprawy będące przedmiotem niniejszych OWH.

3.             ZAWIĄZANIE I PODSTAWOWE WARUNKI STOSUNKU UMOWNEGO

3.1.          Klient zamawia pobyt w LT składając zamówienie na piśmie, które prześle pocztą (adres Lázně Teplice v Čechách a.s., obchodní oddělení, Mlýnská 253, Teplice, poczta 415 38, Czechy), faksem (+ 420 417 977 429), pocztą elektroniczną (e-mailem na adres info@lazneteplice.cz lub za pomocą formularza do rezerwacji, znajdującego się na stronie www.lazneteplice.cz). Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem kontaktowym + 420 417 977 444. Po należytym wstawieniu i złożeniu zamówienie staje się wiążące dla klienta. Wystawione zamówienie będzie zawierać następujące elementy: imię i nazwisko klienta, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon (lub e-mail czy inny działający kontakt), nazwę pobytu, liczbę osób, termin rozpoczęcia i zakończenia pobytu, kategorię zakwaterowania (sanatorium). Ponadto zamówienie będzie zawierać: zakres usług noclegowych, leczniczych i żywieniowych zgodnie z ofertą (jeżeli nie wynika to ze z góry danego programu zamówionego pobytu),  datę wystawienia zamówienia. W formularzu do rezerwacji na stronach internetowych należy uzupełnić wszystkie pozycje obowiązkowe. Klient osobiście odpowiada za prawidłowość wszystkich podanych przez siebie danych osobowych. Odpowiedzialność za stosunek umowny współuczestników pobytu, wymienionych w zamówieniu / umowie, ponosi zamawiający klient. Zamówienie klienta stanowi projekt umowy, zaś sama umowa zostaje zawarta wraz z potwierdzeniem zamówienia przez LT, przez co między klientem i LT dochodzi do zawiązania stosunku umownego na sprzedaż usług (wycieczka określona w [czeskiej] ustawie nr 159/1999 Dz.U. zostaje uzgodniona na mocy umowy turystycznej, kiedy projekt umowy turystycznej składa LT ). Wraz z wysłaniem zamówienia LT klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWH i że wyraża na nie zgodę.

3.2.          Klient zgadza się na to, aby dane osobowe wskazane na zamówieniu / umowie zostały umieszczone w elektronicznej bazie danych LT i aby były gromadzone i przetwarzane przez LT zgodnie z [czeską] ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

3.3.          Zestawienie usług wskazane na potwierdzonym zamówieniu / umowie, przygotowane w oparciu o dostępny asortyment produktów, jest wiążące jeżeli chodzi o zakres uzgodnionych umownie usług. Jeżeli dojdzie do rozszerzenia lub ustalenia zmiany w usługach, wykraczającego poza ramy oferowanego asortymentu produktów, należy je wskazać jako zamkniętą listę na potwierdzonym zamówieniu/umowie lub ich aneksie oraz otrzymać ich potwierdzenie  od LT i opłacić przed rozpoczęciem świadczenia.

3.4.           Rozpoczynając pobyt, klient przedłoży na recepcji kwatery LT odnośne potwierdzenie (umowę, voucher, potwierdzenie zamówienia, skierowanie w przypadku pobytów refundowanych przez zakład ubezpieczeń, itp.) lub potwierdzenie zapłaty za pobyt i usługi, a także paszport (obcokrajowcy), dowód tożsamości (obywatele Czech), aktualną kartę ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku pobytów w całości lub części refundowanych przez zakład ubezpieczeń). Po spełnieniu powyższych formalności recepcja zakwateruje klienta i udzieli mu dalszych informacji na temat pobytu.

3.5.          Zgodnie ze zwyczajem międzynarodowym klienci zostaną zakwaterowani w dzień przyjazdu nie wcześniej niż o godzinie 12.00, zaś w dzień odjazdu opuszczą pokoje do godziny 10.00 (lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami w LT za określoną opłatą). Konkretne czasy mogą zostać zmienione dla poszczególnych typów pobytu w ofercie. Wcześniejszy przyjazd lub późniejszy odjazd nie stanowią powodu do dłuższego zajmowania pokoju. Późniejsze zwolnienie pokoju bez zgody podlega karze pieniężnej w kwocie 1000 CZK oraz odszkodowaniu za ewentualne szkody z tytułu utraconego zysku. Kwatery i pokoje są przydzielane zasadniczo na miejscu przez LT. Zdjęcia kwater, znajdujące się w ofercie produktów lub innych materiałach mają charakter ilustracyjny, dlatego nie zawsze muszą dokładnie odpowiadać wyglądowi pokoju, które zostaje przydzielony klientowi na miejscu. Powyższe odnosi się również do zdjęć zabiegów lub innych świadczonych usług. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności natury operacyjnej, LT mogą zmienić miejsce zakwaterowania.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

4.1.          Podstawowe prawa klienta :

a)        prawo do otrzymania należytych, uzgodnionych i opłaconych usług,

b)       prawo do informacji o istotnych okolicznościach znanych LT i dotyczących przedmiotu uzgodnionych i opłaconych usług,

c)        prawo do informacji o ewentualnych zmianach pobytu, zakresu usług i ceny,

d)       prawo, aby w dowolnym momencie w okresie pozostałym do rozpoczęcia korzystania  z usług odstąpić od umowy na warunkach określonych przez niniejsze OWH,

e)        prawo, by poinformować LT w określonym trybie na piśmie o zmianie osoby uczestnika pobytu zamiast poprzedniego klienta podanego w zamówieniu / umowie,

f)        prawo do reklamacji zgodnie z OWH

g)        prawo do ochrony danych osobowych, wskazanych w zamówieniu/umowie i innych dokumentach przed osobami niepowołanymi   

4.2.          Podstawowe obowiązki klienta :

a)        współpracować z LT w zakresie koniecznym do należytego zapewnienia i realizacji usług, zwłaszcza zaś - podać kompletne i prawdziwe dane obowiązkowe w zamówieniu / umowie, w porę zawiadomić LT o wszelkich zmianach tychże danych, skontrolować ponownie dane w potwierdzeniu zamówienia, zaś w przypadku stwierdzenia rozbieżności, niezwłocznie skontaktować się z LT i przedstawić na żądanie dodatkowe dokumenty i potwierdzenia,

b)       zapewnić towarzystwo i nadzór dorosłego uczestnika pobytu dla osób poniżej 15 roku życia i osób, u których jest to konieczne ze względu na stan zdrowia,

c)        przedstawić potwierdzenie zgody opiekuna prawnego dla klientów w wieku od 15 do 18 lat, korzystających z usług bez towarzyszenia i nadzoru odnośnego opiekuna,

d)       w momencie zawierania umowy lub wypełniania zamówienia poinformować o udziale obywateli krajów trzecich,

e)        niezwłocznie przekazać swoją opinię na temat ewentualnych zmian warunków lub zakresu uzgodnionych usług

f)        przestrzegać przepisów paszportowych, celnych, walutowych, tranzytowych, zdrowotnych, transportowych i bezpieczeństwa, a także wiążących  przepisów prawa i zwyczajów kraju i miast, w których się przebywa; klient odpowiada za terminowe wydanie i ważność niezbędnych dokumentów (paszport, wiza, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego itp.),

g)        zapłacić cenę za pobyt (usługi), zgodnie z uzgodnionymi  warunkami,

h)       odebrać od LT dokumenty niezbędne do rozpoczęcia korzystania z usług oraz stawić się w z góry określonym czasie w docelowym miejscu,

i)         postępować tak, aby nie dochodziło do uszczerbku na zdrowiu lub szkód majątkowych u pozostałych uczestników pobytu, usługodawców lub LT, zapłacić odszkodowanie za wyrządzone przez siebie szkody,

j)         pamiętać o terminowym i należytym wysunięciu ewentualnych roszczeń względem usługodawcy (reklamacja),

k)       postępować zgodnie z zaleceniami poszczególnych pracowników LT lub innej wskazanej przez LT osoby, przestrzegać ustalonego programu (spóźnienia na zabiegi lub posiłki nie podlegają rekompensacie), przestrzegać i szanować przepisy wewnętrzne LT (regulamin domu i zakwaterowania, itp.), w tym zakaz palenia papierosów i przyjmowania substancji odurzających we wszystkich pomieszczeniach, przestrzegać kultury osobistej i etycznego zachowania i postępowania wobec pracowników LT, a także wobec innych klientów i osób, przestrzegać zakazu wnoszenia materiałów wybuchowych, broni oraz substancji i przedmiotów niebezpiecznych, przestrzegać zakazu korzystania z własnych urządzeń i sprzętów elektrycznych w pomieszczeniach sanatoryjnych, przestrzegać regulaminu wizyt, itp.,

l)         przestrzegać zakazu wprowadzania i pobytu jakichkolwiek zwierząt bez uprzedniej, udokumentowanej zgody ze strony LT (LT zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie),

m)      składając zamówienie, uwzględnić wszelkie przeciwwskazania do pobytu (podane na www.lazneteplice.cz) i poinformować LT o istotnych problemach i potrzebach zdrowotnych (znacznie ograniczona ruchomość, przewlekłe choroby, dieta, itp.). 

n)       w razie odstąpienia od umowy klient poinformuje o tym LT i zapłaci za ewentualną rezygnację zgodnie z OWH,

 • o)       ewentualną zmianę uczestnika pobytu należy przekazać LT na piśmie, w odpowiednim trybie i czasie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pobytu.

Wszelkie wyjątki określa wyłącznie odnośny regulamin wewnętrzny LT lub uprzednia zgoda kierownictwa danego działu handlowego lub sanatorium. Rażące lub wielokrotne naruszanie powyższych obowiązków może stanowić przesłankę do anulowania pobytu lub niektórych usług lub do zakończenia pobytu klienta. Wszelkie koszty powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez klienta powyższych obowiązków, ponosi klient, włącznie z niewykorzystanymi opłaconymi usługami.

5. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1.          Ceny pobytów i innych usług oferowanych przez LT podano w materiałach drukowanych i na stronie www.lazneteplice.cz (w przypadku rozbieżności cen podanych w różnych ogólnodostępnych dokumentach obowiązuje zawsze cena podana na stronach internetowych LT). Klient płaci za pobyt wnosząc 100% przedpłaty za zamówione przez siebie i potwierdzone przez LT usługi, chyba że uzgodniono inaczej. Przedpłata zostanie wpłacona w terminie nie przekraczającym 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, chyba że potwierdzenie zamówienia / umowy przewiduje inaczej. W przypadku pobytów zamawianych 30 dni lub krócej przed rozpoczęciem turnusu, cenę należy zapłacić wraz z potwierdzeniem zamówienia / zawarciem umowy, chyba że klient otrzymał w potwierdzeniu pobytu/umowie lub wraz ze złożeniem zamówienia na pobyt informacje o innym trybie zapłaty za pobyt.

5.2.          Możliwe sposoby zapłaty: przelew bankowy, gotówka, przekaz pocztowy lub akceptowana karta płatnicza. Za pobyt można zapłacić również kartą upominkową wystawioną przez LT (zasady korzystania z karty na www.lazneteplice.cz) lub akceptowany kupon wydany przez osobę trzecią, przy czym jeżeli dojdzie w takim wypadku do nadpłaty, nie będzie ona zwracana. Pobyt zostaje zapłacony wraz z uznaniem kwotą rachunku LT lub wpłatą kwoty LT w gotówce. Jeżeli stosunek umowny zostaje zawiązany za pośrednictwem zewnętrznego punktu sprzedaży, cenę pobytu można zapłacić u sprzedawcy zewnętrznego (również w tym wypadku zastosowanie ma poprzednie zdanie). W razie niedotrzymania terminu zapłaty ceny pobytu LT może odstąpić od stosunku umownego (potwierdzonego zamówienia) i odwołać pobyt z mocy prawa. W takim przypadku klient zapłaci za odstąpienie od umowy (dalej jako opłaty za rezygnację). Opłaty za zmianę rezerwacji lub odstąpienie od umowy (opłaty za rezygnację) są od razu wymagalne. Jeżeli w trakcie pobytu klient nie skorzysta z zamówionej i opłaconej usługi, niewykorzystane usługi nie zostaną wykonane w innym terminie ani ich koszt nie podlega zwrotowi, chyba że uzgodniono inaczej. Powyższe obowiązuje również w przypadku usług, które nie zostały zrealizowane z powodu okoliczności, o których klient miał obowiązek uprzednio poinformować LT (np. niekorzystny stan zdrowia, ciąża i inne przeciwwskazania).

5.3.          Ewentualne obniżki ogłoszone po dacie potwierdzenia rezerwacji / zawarcia umowy nie przyznają klientowi prawa do obniżonej ceny. LT w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem pobytu może podnieść cenę pobytu, jeżeli dojdzie do wzrostu kursu wymiany korony czeskiej, stosowanego do określenia ceny pobytu średnio o więcej niż 10% w porównaniu z kursem ważnym w dacie początku ważności aktualnego cennika. LT prześle klientowi zawiadomienie o podniesieniu ceny na piśmie najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem pobytu. Podniesiona w ten sposób cena będzie obowiązywać wszystkich klientów, którzy na dzień podwyżki nie opłacili w całości wszystkich zamówionych usług. Z ulg podanych w materiałach LT można skorzystać wyłącznie po spełnieniu przez klienta warunków, które do nich upoważniają. Nie można sumować poszczególnych ulg i w żaden inny sposób ich łączyć, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

5.4.          Ostatniego dnia pobytu LT wystawi klientowi rachunek za odebrane usługi, z rozliczeniem wpłaconej przedpłaty, przy czym różnicę klient zapłaci osobiście w gotówce, kartą płatniczą lub voucherem na recepcji danego sanatorium lub w biurze obsługi klienta, najpóźniej w dniu zakończenia pobytu lub ostatniego dnia korzystania z usług.

6.             ZMIANY W UZGODNIONYCH USŁUGACH

6.1.          Przed rozpoczęciem pobytu

a)        Jeżeli LT jest zmuszone z obiektywnych przyczyn przed rozpoczęciem potwierdzonego pobytu zmienić uzgodnione warunki, może zaproponować klientowi zmianę zamówienia / umowy. Jeżeli proponowana zmiana pociąga za sobą zmianę ceny pobytu, w propozycji zmiany zostanie podana nowa cena. Wówczas klient może zdecydować, czy zgadza się na zmianę lub czy chce odstąpić od zamówienia / umowy bez opłaty za rezygnację, przy czym otrzyma zwrot zapłaconej ceny. Jeżeli w ciągu 5 dni od otrzymania propozycji zmiany zamówienia / umowy klient od niego/ niej nie odstąpi, uważa się, że zgadza się na zmianę i w tym samym terminie zapłaci różnicę w cenie. W razie naruszenia niniejszego obowiązku klienta względem LT, LT może odstąpić od potwierdzonego zamówienia/umowy, bez uszczerbku dla prawa LT do odszkodowania. Powyższe postanowienia maja również zastosowanie w przypadku zmiany OWH.

b)       Klient może odstąpić od zamówienia / umowy na warunkach poprzedniego ustępu OWH w następujących przypadkach:

 • w razie odwołania przez LT usług lub pobytu lub istotnej zmiany programu. Za istotną zmianę nie uważa się zmiany obiektu zakwaterowania lub wyżywienia, jeżeli zakwaterowanie lub wyżywienie zostanie zrealizowane w tej samej lub wyższej jakości i zmiana ta wynikała z przyczyn niezależnych od LT,
 • w razie podwyżki ceny pobytu o ponad 10%.

c)        Jeżeli pobyt lub świadczenie uzgodnionych usług jest niemożliwe z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, takich jak wojna, trzęsienie ziemi, powstanie, strajk, epidemia, ekstremalne zjawiska klimatyczne lub inne zjawiska przyrodnicze czy okoliczności wywołane przez działanie siły wyższej, lub jeżeli w inny sposób doszło do zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia klientów, ale nie można był tego przewidzieć w momencie zawierania stosunku umownego, LT może odwołać pobyt. W przypadkach wymienionych w niniejszym ustępie LT zaproponuje klientowi inny termin lub klient otrzyma zwrot opłaconej ceny odwołanego pobytu. W związku z powyższym klient nie ma prawa domagać się żadnej innej rekompensaty.

6.2.          LT w razie konieczności i w celu ochrony interesów klientów może wprowadzać bieżące zmiany w programie i usługach świadczonych w trakcie pobytu, jeżeli dotrzymanie ustalonego programu ani realizacja wcześniej uzgodnionych usług jest niemożliwa. Wówczas LT ma obowiązek:

 • zapewnić w zamian program i usługi w zakresie i jakości odpowiadającej lub przybliżonej uzgodnionym wcześniej warunkom oraz dołożyć starań, aby w jak najwyższym możliwie stopniu został zachowany charakter pobytu lub usług
 • zmienić cenę pobytu i usług w zależności od wprowadzonych zmian programu i usług, jeżeli w ich rezultacie dochodzi do obniżenia zakresu i jakości uzgodnionych usług.

6.3.          Roszczenia będą rozpatrywane indywidualnie. Jeżeli nastąpią okoliczności, których powstanie, przebieg i wynik jest niezależny od działalności i postępowania LT lub okoliczności, na które ma wpływ klient, ponieważ w ogóle lub częściowo nie skorzysta lub nie można mu świadczyć (istnieją przeciwskazania itp.) zamówionych i opłaconych usług (np. zakwaterowania, wyżywienia, zabiegów leczniczych, usług transportowych, wycieczek itp.), klient nie uzyskuje prawa do rekompensaty ani do ulgi w cenie, chyba że uzgodniono inaczej.

6.4.          Klient może wystąpić do LT o zmianę zamówienia/umowy. Zmiana uczestnika pobytu jest bezpłatna pod warunkiem przestrzegania postanowień OWH. Za istotną zmianę zawartego zamówienia/umowy (np. zmiana terminu pobytu, zmiana miejsca zakwaterowania itp.) klient zapłaci LT stałą opłatę w wysokości 300 CZK za osobę za każdą pojedynczą zmianę.

6.5.       Inne opłaty za czynności administracyjne związane z realizacją ponadstandardowych usług określane są indywidualnie za porozumieniem z klientem.

7.             ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1.          Klient może odstąpić od zamówienia / umowy na poniżej określonych warunkach, w dowolnym czasie przed rozpoczęciem pobytu/korzystania z usług. Klient odwoła pobyt na piśmie i w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości. Dla określenia momentu odwołania pobytu rozstrzygające znaczenia ma czas doręczenia zawiadomienia o rezygnacji z pobytu LT na piśmie.

7.2.          Jeżeli powodem odstąpienia klienta nie jest naruszenie obowiązku LT, określonego w potwierdzeniu zamówienia / umowie lub w [czeskiej] ustawie nr 59/1999 Dz.U. lub jeżeli LT odstąpi od potwierdzonego zamówienia / umowy przed rozpoczęciem pobytu z powodu naruszenia obowiązku przez klienta, klient zapłaci LT opłatę za rezygnację w niżej określonej kwocie. LT mogą potrącić wierzytelność z tytułu opłaty za rezygnację z dowolną wierzytelnością klienta wobec LT.

7.3.          Dla określenia liczby dni w celu obliczenia opłaty za rezygnację do ustalonej liczby dni dolicza się również dzień, kiedy informacja o rezygnacji została po raz pierwszy doręczona LT. Do liczby dni nie wlicza się planowanego dnia rozpoczęcia pobytu zgodnie z zamówieniem.

7.4.          Opłaty za rezygnację naliczane są dla każdego jednego zgłoszonego klienta od całkowitej ceny zamówionych usług w następującej wysokości:

 • do 30 dni przed rozpoczęciem korzystania z pierwszej usługi: 500 CZK za osobę
 • 29-21dni przed rozpoczęciem korzystania z pierwszej usługi: 10% z określonej ceny za jedną osobę, jednak nie mniej niż 500,-CZK
 • 20-14 dni przed rozpoczęciem korzystania z pierwszej usługi: 30% z określonej ceny za jedną osobę, jednak nie mniej niż 500,-CZK
 • 13-07dni przed rozpoczęciem korzystania z pierwszej usługi: 50% z określonej ceny za jedną osobę, jednak nie mniej niż 500,-CZK
 • 06-03 dni przed rozpoczęciem korzystania z pierwszej usługi: 75% z określonej ceny za jedną osobę, jednak nie mniej niż 500,-CZK
 • 02 lub mniej dni przed rozpoczęciem korzystania z pierwszej usługi lub bez wcześniejszej rezygnacji: 100% z określonej ceny za jedną osobę, jednak nie mniej niż 500,-CZK

7.5.          Opłaty za rezygnację nie będą zasadniczo naliczane, jeżeli klient nie mógł uczestniczyć w pobycie z powodu następujących okoliczności: nagła choroba lub uraz, potwierdzone przez lekarza, katastrofa żywiołowa, śmierć członka rodziny (rodzice, mąż/żona, dziecko). W przypadku odwołania pobytu klient pokrywa koszty bankowe związane ze zwrotem pozostałych środków na jego rachunek.

8.             REKLAMACJE

8.1.          Jeżeli pobyt lub inne świadczenie nie przebiega w myśl warunków umownych, klient uzyskuje prawo do reklamacji w każdy możliwy sposób. Kontakty podano w art.3 niniejszych OWH. Reklamację można złożyć również u sprzedawcy zewnętrznego, pośredniczącego w stosunku umownym. Zalecamy zasadniczo formę pisemną i jednoznaczne określenie zakresu reklamowanych okoliczności. Następnie klient powinien aktywnie podchodzić do rozpatrywania reklamowanych okoliczności. Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona niezwłocznie, klient naraża się na ryzyko, że dojdzie do zmniejszenia, ograniczenia lub wygaśnięcia prawa do uznania reklamacji i wszystkich powstałych później szkód, do których nie doszłoby w przypadku niezwłocznego i aktywnego działania klienta w zakresie rozwiązywania kwestii związanych z reklamacją. Klient przyjmuje do wiadomości, że zgłoszenie uwag w miejscu pobytu służy zwłaszcza do natychmiastowego rozwiązywania problemu właśnie w danym miejscu.

8.2.          LT rozpatruje uzasadnione reklamacje w szczególności przez świadczenie w zamian innej usługi lub przez odpowiednią rekompensatę. Jeżeli nie uda się usunąć wady, zostanie spisany protokół z reklamacji przez odpowiedzialnego pracownika i klienta. Klient udzieli wszelkiej pomocy niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli ze strony LT dochodzi następnie do realizacji efektywnych kroków i procedur, tworzących logiczną przesłankę pełnowartościowej naprawy reklamowanych okoliczności bezpośrednio na miejscu, natomiast klient to neguje, uchyla to możliwość otrzymania ich w zamian później po zakończeniu pobytu. Przedmiotem postępowania reklamacyjnego lub wstecznej rekompensaty finansowej mogą być jedynie usługi stanowiące treść uzgodnień umownych i objęte opłatą. Z prawa do reklamacji należy skorzystać niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu pobytu/zrealizowaniu reklamowanej usługi. LT przekażą swoje stanowisko wobec reklamacji w ciągu 30 dni od jej przyjęcia. W sytuacjach, kiedy konieczne jest wystąpienie o opinię do osób trzecich, termin rozpatrzenia reklamacji zostaje przedłużony o kolejnych 30 ni.

8.3.          LT nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ani nie ręczą za poziom, cenę, ani za powstałą szkodę w przypadku usług i imprez nie objętych przez potwierdzone zamówienie / umowę, organizowanych przez podmioty trzecie i zamówionych przez klienta na miejscu. Za przedmiot reklamacji nie uważa się szkody i uszczerbku na majątku klienta, będących przedmiotem regulacji umownych dotyczących ochrony ubezpieczeniowej na mocy umowy ubezpieczenia turystycznego podróży i pobytu, ani żadnej szkody i uszczerbku na majątku,  objętych jednoznacznym wyjątkiem w ramach ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku szkód zawinionych przez osobę trzecią LT jest całkowicie zwolniony z pełnego lub częściowego odszkodowania i rekompensaty finansowej.

9.             UBEZPIECZENIE

9.1.          LT zawarły obowiązkowe umowne ubezpieczenie wycieczkowe biura podróży w myśl [czeskiej] ustawy nr 159/1999 Dz.U., na podstawie którego klient uzyskuje prawo do świadczenia w przypadku, kiedy biuro podróży z powodu swego upadku nie zwraca wniesionej przedpłaty lub ceny wycieczki, jeżeli wycieczka się nie odbędzie, lub w przypadku, że nie zwróci klientowi różnicy między zapłaconą ceną wycieczki a ceną częściowo zrealizowanej wycieczki, jeżeli wycieczka odbędzie się tylko częściowo. LT nie zapewnia ubezpieczenia turystycznego na wypadek, że klient poniósł koszty związane z odstąpieniem przez niego od stosunku umownego ani żadnego innego ubezpieczenia klientów. Są to ubezpieczenia, które można zawrzeć w komercyjnych zakładach ubezpieczeń.

10.           WAŻNOŚĆ

10.1.        Niniejsze Ogólne warunki handlowe obowiązują wszystkich uczestników wycieczek, pobytów i usługobiorców, i wchodzą w życie z dniem 01.06.2010 roku.

10.2.        Wszelkie informacje i zalecenia, stanowiące wiążącą treść niniejszych OWH, odpowiadają wiążącym przepisom prawa i wszystkim okolicznościom znanym i dostępnym w momencie druku. Jednak LT zastrzegają sobie prawo do aktualizacji i zmian. Ponadto w myśl § 10 ust. 2 [czeskiej] ustawy nr 159/1999 Dz.U., z późniejszymi zmianami, LT zastrzega sobie prawo do zmiany istotnych danych wskazanych w ofercie produktów przed zawarciem stosunku umownego.

10.3.        Niniejsze OWH zawsze stanowią integralną część potwierdzonego zamówienia / umowy zawieranej z klientem, a także wszelkich dystrybuowanych ofert handlowych LT, dotyczących pobytów i usług, do których odnoszą się niniejsze OWH. Są one ogólnodostępne w punktach sprzedaży LT, gdzie można również uzyskać w razie potrzeby dodatkowe informacje. Aktualne brzmienie OWH znajduje się zawsze na stronach internetowych LT  www.lazneteplice.cz.

10.4.        Jeżeli jedno z postanowień niniejszych OWH stanie się z dowolnej przyczyny nieważne, nieskuteczne lub niewymagalne, okoliczność ta nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Powyższe nie stosuje się, jeżeli wiążące postanowienia aktualnych przepisów prawa przewidują inaczej.Published by MEDIA FACTORY Czech republic a.s.

mapa stránek | Design by www.GRASR.cz/Dagmar Eflerová. Všechna práva vyhrazena © 2012 - Lázně Teplice v Čechách a.s.