Všeobecné obchodní podmínky k dárkovým poukazům vydaným od 22.11.2023

Níže jsou v plném znění Všeobecné obchodní podmínky (VOP) k dárkovým poukazům, které byly vystaveny 22.11.2023 a dále.

Pro dárkové poukazy vystavené předtím jsou platné starší Všeobecné obchodní podmínky k dárkovým poukazům vydaným do 21.11.2023. Oboje znění budou nějakou dobu v souběhu, než se dříve vystavené dárkové poukazy vyčerpají. Důvod je jednoduchý. Dne 22.11.2023 jsme spustili dárkové poukazy v digitální formě jako e-poukazy, proto bylo třeba všeobecné obchodní podmínky upravit pro užití e-poukazů, ale zároveň mít přístupné i VOP pro starší, ale stále platné dárkové poukazy. E-poukazy jsou dostupné na našem e-shopu http://eshop.lazneteplice.cz/.

1) Společnost Lázně Teplice v Čechách a.s., IČO 44569491, Mlýnská 253, 415 38 Teplice jako poskytovatel vydává elektronické a tištěné dárkové poukazy, kterými je možno hradit společností poskytované služby za dále uvedených podmínek.

2) Druhy dárkových poukazů

Dárkový poukaz na hodnotu (obecný)
– je možné zakoupit v hodnotě od 500,- Kč do 5.000, – Kč v násobcích celých stokorun, pokud není na dárkovém poukazu stanoveno jinak
– lze využít k úhradě procedury, wellnessové služby, zboží, pobytu, konzumace v lázeňských restauračních zařízeních, poplatků, pokud není na dárkovém poukazu stanoveno jinak (např. omezením pouze na zdravotní služby)
– lze čerpat jednorázově nebo průběžně, přičemž o každém čerpání je proveden zápis v informačním systému (IS) poskytovatele, jehož výstup je závazný, ledaže se prokáže opak
– poukazem lze uhradit i více služeb najednou až do hodnoty poukazu; kontakty pro objednání termínu procedur a pobytů viz dále
– ověření zbývající hodnoty poukazu je možné osobně po předložení poukazu v recepcích lázeňských domů

Dárkový poukaz na hodnotu Café Restaurant Beethoven (dále jen CRB poukaz)
– je specifickým tištěným poukazem v hodnotě 500 Kč určeným výhradně k čerpání služeb Café Restaurantu Beethoven a vydávaný pouze touto provozovnou, ve které je též možné ověřit zbývající hodnotu viz výše, záznam v IS o čerpání viz výše

Dárkový poukaz na proceduru
– je možné zakoupit na poskytovatelem stanovené procedury, přičemž záměna za jinou, než zakoupenou službu není možná
– objednání termínu procedur – Zákaznické centrum: +420 724 666 320, procedury@lazneteplice.cz

Dárkový poukaz na pobyt
– je možné zakoupit na vybrané pobyty uveřejněné na e-shopu, přičemž záměna za jinou, než zakoupenou službu není možná
– objednání termínu pobytů – Obchodní oddělení: +420 417 977 444, info@lazneteplice.cz

3) Distribuce a čerpání dárkových poukazů

Dárkové poukazy vydané elektronicky v podobě e-poukazu:
Po uhrazení příslušné hodnoty poukazu zakoupeného na e-shopu poskytovatele viz VOP e-shopu dostupné na http://eshop.lazneteplice.cz/page/vseobecne-obchodni-podminky/3 je e-poukaz zaslán ve formátu PDF na e-mail objednatele uvedený v objednávce. Čerpat poukaz je možné na základě předložení dárkového poukazu v doručené elektronické podobě na mobilním zařízení. Čerpat poukaz je možné i po předložení tištěné verze e-poukazu ve formátu A4, kvalita tisku minimálně 300dpi. Za kvalitu tisku a čitelnost odpovídá objednatel. Bude-li poukaz předložen v jiné formě či kvalitě, nemusí být akceptován.

Dárkové poukazy vydané fyzicky v tištěné podobě:
Po uhrazení příslušné hodnoty hotovostí nebo platební kartou na recepci lázeňského domu (Café Restaurantu Beethoven v případě CRB poukazu) je zákazníkovi vydána tištěná podoba dárkového poukazu. Čerpat poukaz je možné na základě předložení originálu dárkového poukazu. Čerpat poukaz vydaný ve fyzické podobě je možné i po předložení jeho čitelné elektronické podoby (např. objednatelem naskenované) na mobilním zařízení. Za čitelnost odpovídá objednatel.

4) Každý dárkový poukaz je opatřen datem nebo dobou platnosti, unikátním kódem a hodnotou nebo předmětem čerpání. Pokud neobsahuje tyto údaje, není platný. Objednatel je povinen náležitosti poukazu zkontrolovat ihned po jeho obdržení a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásit poskytovateli.

5) Platnost dárkového poukazu je stanovena zpravidla na 6 měsíců od data jeho zakoupení, pokud není na dárkovém poukazu stanoveno jinak. Po uplynutí data platnosti se stává dárkový poukaz neplatným. Na prodloužení dárkového poukazu není právní nárok. Nevyčerpaná hodnota dárkového poukazu se nikdy nevrací.

6) Dárkový poukaz a na něm obsažený unikátní kód je zákazník povinen chránit před zneužitím a před každým čerpáním jej předložit poskytovateli. Předložení poukázky s příslušným unikátním kódem jakoukoliv osobou tak jde vždy k tíži, resp. na vrub objednatele.

7) Osoba v postavení spotřebitele ve smyslu občanského zákoníku má právo na odstoupení od smlouvy (koupě) dárkového poukazu zakoupeného mimo obchodní prostory poskytovatele, tj. zakoupeného prostřednictvím e-shopu za podmínek uvedených na konci textu těchto všeobecných obchodních podmínek k dárkovým poukazům, přičemž je možné využít textu připojeného formuláře pro odstoupení..
Dárkové poukazy zakoupené v provozovnách a jiných obchodních místech poskytovatele nelze vrátit.

8) Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit z technických, provozních či jiných důvodů rozsah, cenu a obsah poskytovaných služeb.

Není-li výše stanoveno jinak, použijí se obdobně Všeobecné obchodní podmínky, které jsou k nahlédnutí na adrese sídla společnosti a zveřejněny v aktuálním znění na www.lazneteplice.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky k dárkovým poukazům jsou platné od: 22.11.2023

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

Právo odstoupit od koupě dárkové poukázky (dále též jen „Smlouva“)
Do 14 dnů máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu. Odstoupit od Smlouvy nelze pokud jste již dárkový poukaz začal(a) čerpat nebo jste si rezervoval(a) termín služby, která má být dárkovým poukazem hrazena. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vám byl dárkový poukaz doručen. Odstoupit od Smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným: Lázně Teplice v Čechách a.s. (IČO 44569491), Mlýnská 253, 415 01 Teplice nebo na email: info@lazneteplice.cz Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro kontrolu prosíme přiložte též.

Důsledky odstoupení od Smlouvy
Pokud odstoupíte od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě Smlouvy přijali. Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Spotřebitelské spory
Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je v případě této Smlouvy Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; email: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz. Jinak je k řešení sporů z této Smlouvy příslušný obecný soud žalovaného či jiný soud dle zvláštních pravidel příslušnosti v civilních sporech.

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
E-mail:
Tel. číslo:
Bankovní účet:

Adresát:
Prodávající:
IČO:
Se sídlem:

Oznámení o odstoupení od koupě dárkového poukazu
Dne …………………….. jsem si na Vašich internetových stránkách ……………………………… objednal(a) voucher s identifikačním číslem …………………….., v hodnotě …………………….. Kč. Objednaný voucher jsem zaplatil(a) formou (platební karta/převodem z účtu/hotově) …………………….. a obdržel(a) jsem jej na svůj email …………………….. dne …………………….. .
Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od koupě dárkového poukazu zakoupeného prostřednictvím internetu.
Dárkový poukaz jsem nepoužil(a), nepředal(a) k použití a beru na vědomí, že odstoupením od smlouvy již dárkový poukaz nemohu použít a je zneplatněný.
Žádám Vás o poukázání zaplacené ceny dárkového poukazu ve výši …………………….. Kč na můj bankovní účet číslo …………………….. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od koupě dárkového poukazu.

V …………………….. dne ……………………..
Jméno a příjmení spotřebitele + podpis

Přílohy: – zakoupený dárkový poukaz pro identifikaci a kontrolu