Ochrana oznamovatelů

V souvislosti s přijetím zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v platném znění („Zákon“), který zpracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění, vzniká společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. (Společnost) jako povinné osobě povinnost zavést vnitřní oznamovací systém („VOS“) pro své zaměstnance a další osoby, který je určen k oznamování jednání, v nichž oznamovatel spatřuje v Zákoně specifikované porušení povinností Společnosti.

V souladu se Zákonem dále pověřil statutární orgán Společnosti osobu k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání a informování oznamovatelů o průběhu a výsledcích posouzení důvodnosti oznámení („příslušná osoba“).

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení

Mgr. Petr Kratochvíl (bude-li to nezbytné určí Společnost zastupující příslušnou osobu)

Oznámení lze učinit osobně, telefonicky, písemně nebo elektronicky na následující kontakty

  • písemné podání: Lázně Teplice v Čechách a.s., Petr Kratochvíl, Mlýnská 253, 415 38 Teplice
  • podání elektronickou poštou: vos@lazneteplice.cz
  • telefonické ústní podání: +420 417 977 408
  • osobně: po předchozí telefonické, elektronické nebo písemné domluvě.

Další podmínky

Písemně činěné oznámení je třeba adresovat výslovně do rukou příslušné osoby. Zalepenou obálku označit „k rukám Mgr. Petr Kratochvíl – NEOTEVÍRAT“. V takovém případě jej smí otevřít pouze příslušná osoba.

Z ústního oznámení se pořizuje písemný záznam. O osobním oznámení se sepisuje protokol. Z takto činěných oznámení může být se souhlasem osoby, která oznámení podává, činěn zvukový nebo obrazový záznam.

Ústní telefonická oznámení lze podávat v pracovní dny v době 9:00hod – 11:00hod a 12:00hod – 15:00hod. Jedno e-mailové podání (zpráva) musí mít velikost do 10 MB.

Pouze při využití výše uvedených komunikačních způsobů a dodržení zmíněných podmínek Společnost může deklarovat oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů, ke kterým bude mít přístup jen příslušná osoba a zaručit naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany Společnosti.

Základní lhůty platné pro VOS

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 3 měsíců o způsobu jeho vyřízení.

Vyloučení přijetí oznámení

Společnost v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 Zákona oznamuje, že  vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Přestupky oznamovatelů

Ochraně dle Zákona podléhají jen oznamovatelé trestných činů, přestupků a porušení právních předpisů uvedených v Zákoně, přičemž určité informace jsou z oznámení úplně vyloučeny. Osoba, která by podala oznámení obsahující některou z informací Zákonem zakázanou, nejen že není takto chráněna, ale může se dopustit přestupku, kárného provinění či dokonce trestného činu. Také oznámení formou uveřejnění dle Zákona má svá specifická pravidla a není možné jej učinit ve všech případech. Pokud k němu přistoupí oznamovatel neoprávněně, vystavuje se riziku postihu. Výslovně je též stanovena pokuta za podání vědomě nepravdivého oznámení, které Zákon sankcionuje postihem až ve výši 50 000 Kč.

Ministerstvo

Oznamovatel má možnost své oznámení podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti ČR: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Podrobnější informace

Další informace o oznámení, zejména jaká jednání lze oznamovat v rámci VOS, kdo může oznámení podávat, náležitosti oznámení, jak a v jakých lhůtách bude oznámení řešeno, následky podání vědomě nepravdivého oznámení, lze najít na následující odkazech:

Vnitřní oznamovací systém – směrnice

Zákon o ochraně oznamovatelů

Směrnice EP A RADY (EU) 2019-1937