Všeobecné obchodní podmínky

1.             ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.          Tyto Všeobecné obchodní podmínky /dále jen VOP/ jsou platné pro všechny typy pobytů nabízených společností Lázně Teplice v Čechách a.s. se sídlem Mlýnská 253, 415 38 Teplice, Česká republika, IČ 44569491, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 207 (dále také jen jako „LT“). VOP se vztahují i na pobyty, které mají charakter zájezdu podle zákona č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (LT jsou držiteli koncese k prodeji zájezdů), na procedury i další služby cestovního ruchu.

1.2.          VOP tvoří nedílnou součást smluvního vztahu, tj. potvrzené rezervace (závazné objednávky) či jakéhokoliv typu smlouvy (včetně cestovní smlouvy) uzavřené mezi klientem a LT, jejímž předmětem je pobyt v LT, a upravují vzájemný vztah a právní poměr mezi LT jako poskytovatelem služeb a jednotlivci nebo právnickými osobami (dále jen klient) jako uživateli těchto služeb. LT si vyhrazují právo uvést v prodejních materiálech (internetové stránky na www.lazneteplice.cz, informační nebo nabídkový list) odlišné podmínky, které mají přednost před těmito podmínkami. Odchylná ujednání v potvrzené objednávce/smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

2.             ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1.          Účastníky smluvního vztahu jsou:

a)        LT, které do smluvního vztahu vstupují přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů – obchodních zástupců (provizních prodejců), kteří s LT uzavřeli smlouvu o obchodním zastoupení nebo provizní smlouvu (dále jen „externí prodejní místa“) a

b)       klient, kterým může být fyzická i právnická osoba, která nemá s LT uzavřenou dvoustrannou smlouvu, která by upravovala věci řešené těmito VOP.

3.             VZNIK A ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍHO VZTAHU

3.1.          Pobyt v LT si klient objedná písemnou objednávkou, kterou zašle poštou (adresa Lázně Teplice v Čechách a.s., obchodní oddělení, Mlýnská 253, Teplice, PSČ 415 38, Česká republika), faxem (+ 420 417 977 429), elektronickou poštou (e-mailem na adresu info@lazneteplice.cz nebo prostřednictvím rezervačního formuláře umístěného na www.lazneteplice.cz). Pro informace lze využít též telefonický kontakt na čísle + 420 417 977 444. Po řádně vystavené a podané objednávce je klient svou objednávkou vázán. Vystavená objednávka musí obsahovat tyto podstatné náležitosti : jméno a příjmení klienta, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefon (popř.e-mail nebo jiný operativní kontakt), název pobytu, počet osob, termín zahájení a ukončení pobytu, kategorie ubytování (lázeňský dům). Dále objednávka musí obsahovat : rozsah ubytovacích, léčebných a stravovacích služeb podle nabídky (nevyplývá-li z předem daného obsahu objednaného pobytu),  datum vystavení objednávky. V rezervačním formuláři na internetových stránkách je třeba vyplnit všechny povinné položky. Zákazník je osobně zodpovědný za správnost všech jím uvedených osobních údajů. Za smluvní vztah spoluúčastníků pobytu, uvedených v objednávce/smlouvě, odpovídá objednávající klient. Objednávka klienta je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena potvrzením objednávky LT, kterou vzniká mezi klientem a LT smluvní vztah o prodeji služeb (zájezd vymezený zákonem č.159/1999 Sb. je sjednán cestovní smlouvou, kdy návrh cestovní smlouvy předkládají LT ). Zasláním objednávky LT stvrzuje klient, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

3.2.          Klient souhlasí s tím, aby osobní údaje, uvedené na objednávce/smlouvě byly zahrnuty do elektronické databáze LT a aby byly ze strany LT shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

3.3.          Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na potvrzení objednávky/smlouvě, odvozený z produktové nabídky. Rozšíření nebo dohodnuté změny služeb nad rámec produktové nabídky musí být taxativně uvedeny v potvrzení objednávky/smlouvě nebo jejich dodatku a potvrzeny LT a uhrazeny před jejich poskytnutím.

3.4.           Při nástupu se klient v recepci ubytovacího zařízení LT prokáže vždy příslušným potvrzením pobytu (smlouva, voucher, potvrzení objednávky, zvací dopis u pobytů hrazených zdravotní pojišťovnou apod.) popř. též potvrzením o zaplacení pobytu a služeb, dále pak cestovním pasem (cizinci), občanským průkazem (tuzemci), platným průkazem zdravotní pojišťovny (u pobytů hrazených zcela nebo zčásti zdravotní pojišťovnou). Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu.

3.5.          Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu ubytováni nejdříve ve 12.00 hodin a v den odjezdu musí opustit pokoje do 10.00 hodin (jinak dle individuální dohody v LT za stanovený poplatek). Konkrétní časy mohou být u jednotlivých typů pobytů v produktové nabídce stanoveny jinak. Časný příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje. Svévolné pozdní opuštění pokoje je sankcionováno sazbou ve výši 1.000,-Kč a náhradou případné škody včetně ušlého zisku. Rozdělování ubytovacích kapacit, respektive pokojů probíhá zásadně ze strany LT  až na místě. Vyobrazení ubytovacích kapacit uvedené v produktové nabídce či jiných materiálech jsou ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, který je klientovi na místě přidělen. Obdobně totéž platí pro vyobrazení procedur popř. jiných poskytovaných služeb. V případě, kdy to vyžadují výjimečné provozní záležitosti, mohou LT změnit místo ubytování.

4.             PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

4.1.          Základní práva klienta :

a)        na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb,

b)       požadovat informace o rozhodných skutečnostech LT známých a předmětně se dotýkajících sjednaných a zaplacených služeb,

c)        být seznámen s případnými změnami pobytu, rozsahu služeb a ceny,

d)       kdykoliv v mezidobí před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy za podmínek těchto VOP,

e)        písemně LT sdělit stanoveným způsobem změnu v osobě účastníka pobytu namísto původního klienta uvedeného v objednávce/smlouvě,

f)        na reklamaci v souladu s VOP

g)        na ochranu osobních dat, která uvádí v objednávce/smlouvě a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami

4.2.          Základní povinnosti klienta :

a)        poskytnout LT součinnost, která je nezbytná k řádnému zabezpečení a plnění služeb, zejména pak úplně a pravdivě vyplnit požadované údaje v objednávce/smlouvě, sdělit včas jakékoli změny těchto údajů, překontrolovat údaje v potvrzení objednávky a při zjištění nesrovnalostí neprodleně kontaktovat LT a předložit další doklady na vyžádání LT,

b)       zabezpečit u osob mladších 15 let a u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělého účastníka pobytu,

c)        doložit souhlas zákonného zástupce, kdy klient je starší 15 let a mladší 18 let a čerpá služby bez doprovodu a dohledu dotčeného zástupce,

d)       oznámit při uzavírání smlouvy či vyplňování objednávky účast cizích státních příslušníků,

e)        bez zbytečného prodlení oznámit své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb

f)        dodržovat pasové, celní, devizové, tranzitní, zdravotní, dopravní a bezpečnostní předpisy, jakož i platné právní předpisy a zvyklosti země a míst do kterých cestuje; klient si zodpovídá za včasnost vydání a platnost potřebných dokladů (cestovní pas, vízum, doklad o zdravotním pojištění apod.),

g)        zaplatit cenu pobytu (služeb) v souladu se sjednanými podmínkami,

h)       převzít od LT doklady nutné pro následné čerpání služeb a dostavit se v předem stanoveném časovém období na místo určení,

i)         počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních účastníků pobytu, dodavatelů služeb či LT, uhradit škodu, kterou svým jednáním způsobil,

j)         dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči dodavateli služeb (reklamace),

k)       postupovat dle pokynů příslušných pracovníků LT či jiné osoby určené LT, dodržovat stanovený program (pozdní příchod na procedury nebo stravování zásadně nelze refundovat), dodržovat a respektovat vnitřní předpisy LT (domovní a ubytovací řády apod.), zejména zákaz kouření a požívání omamných látek ve všech prostorách, dodržovat pravidla slušného a etického chování a jednání vůči zaměstnancům LT,  i vůči ostatním klientům a osobám, dodržovat zákaz vnášení výbušnin, zbraní či nebezpečných látek a předmětů, dodržovat zákaz používání vlastních elektrických přístrojů a zařízení v prostorách lázeňských domů, dodržovat návštěvní režim apod.,

l)         dodržovat zákaz vcházení a pobytu s jakýmikoliv zvířaty a živočichy bez předchozího prokazatelného povolení ze strany LT (LT si vyhrazují právo povolení kdykoliv odvolat),

m)      při objednávce zohlednit kontraindikace pobytu (uvedeny na www.lazneteplice.cz) a informovat LT o důležitých zdravotních obtížích a potřebách (výrazně omezená hybnost, chronická onemocnění, stravovací diety, apod.).

n)       v případě odstoupení od smlouvy je klient povinen tuto skutečnost LT oznámit a zaplatit odstupné dle VOP,

 • o)       případnou změnu účastníka pobytu oznámit LT písemně, řádně a včas nejméně 7 dnů před zahájením pobytu.

Jakékoliv výjimky může stanovit pouze příslušný vnitřní řád LT nebo předem daný souhlas vedení obchodního oddělení nebo lázeňského domu. Závažné nebo opakované porušení shora uvedených povinností může být důvodem pro neposkytnutí pobytu nebo některých jeho služeb, popř. ukončení pobytu klienta. Veškeré náklady, které vzniknou z nedodržení výše uvedených povinností klienta, nese klient ke své tíži včetně zaplacených a nevyčerpaných služeb..

5.             CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.          Ceny pobytů a dalších služeb nabízených LT jsou uvedeny v tištěných materiálech a na www.lazneteplice.cz (v případě kolize cen uvedených v různých veřejně dostupných dokumentech, je vždy platná cena uvedená na internetových stránkách LT). Úhradu objednaného pobytu provádí klient formou 100% zálohy za jím objednané a LT potvrzené služby, pokud není dohodnuto jinak. Záloha musí být uhrazena nejpozději do 30dnů před nástupem na pobyt, není-li v potvrzení objednávky/smlouvě stanoveno jinak. Je-li pobyt objednán ve lhůtě 30 dnů a méně před nástupem na pobyt, je cena splatná současně s potvrzením objednávky/uzavření smlouvy, není-li klient o způsobu placení pobytu informován v potvrzení pobytu/smlouvě, resp. při podání objednávky pobytu jinak.

5.2.          Způsoby úhrady jsou prostřednictvím : bankovního převodu, hotovostní úhrady, složenkou nebo akceptovanou platební kartou. Pobyt lze uhradit též dárkovým poukazem vydaným LT (pravidla použití na www.lazneteplice.cz) nebo akceptovanou poukázkou vydanou třetí osobou, avšak v těchto případech případný přeplatek není možné refundovat. Zaplacením pobytu se vždy rozumí připsání částky na účet LT nebo vyplacení částky LT v hotovosti. Při vzniku smluvního vztahu prostřednictvím externích prodejních míst lze uhradit cenu pobytu u externího prodejce (předchozí věta platí i v tomto případě). V případě nedodržení termínu úhrady ceny pobytu jsou LT oprávněny od smluvního vztahu (potvrzené objednávky) odstoupit a pobyt  bez dalšího zrušit. Klient je v takovém případě povinen uhradit odstupné (dále jen stornopoplatky). Poplatky za změny v rezervaci či odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned. Pokud klient během pobytu nevyužije některé sjednané a zaplacené služby, není možná náhrada nečerpaných služeb a není-li sjednáno jinak, zaplacené částky se nevracejí. To platí i pro případ kdy služba není poskytnuta, protože tomu brání skutečnost, o které měl LT klient informovat předem (např. nepříznivý zdravotní stav, těhotenství a jiné kontraindikace).

5.3.          Případné slevy, vyhlášené po datu potvrzení rezervace/uzavření smlouvy nezakládají právo klienta na zlevněnou cenu. LT jsou oprávněny do 21. dne před počátkem pobytu zvýšit cenu pobytu v případě, že dojde ke zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny pobytu v průměru o více než 10% oproti kurzu platnému ke dni počátku účinnosti aktuálního ceníku. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašlou LT klientovi nejpozději 21 dnů před zahájením pobytu. Takto zvýšená cena by platila pro všechny klienty, kteří nemají ke dni jejího zvýšení plně uhrazeny všechny objednané služby. Slevy uvedené v materiálech LT je možno přiznat pouze tehdy, splnil-li klient podmínky pro čerpání těchto slev. Jednotlivé slevy nelze sčítat ani jinak kombinovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

5.4.          V den skončení pobytu LT vystaví klientovi účet za čerpané služby, ve kterém taktéž LT zúčtují uhrazenou zálohu, přičemž rozdíl je klient povinen doplatit osobně v hotovosti, platební kartou nebo poukázkou buď na recepci příslušného lázeňského domu, nebo v přijímací kanceláři, nejpozději v den skončení pobytu nebo v poslední den čerpání služeb.

6.             ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB

6.1.          Před zahájením pobytu

a)        Jsou-li LT nuceny z objektivních důvodů před zahájením potvrzeného pobytu změnit sjednané podmínky, mohou klientovi navrhnout změnu objednávky/smlouvy. Pokud navrhovaná změna vede i ke změně ceny pobytu, bude v návrhu nová cena uvedena. Klient má v takovém případě právo rozhodnout, zda bude se změnou souhlasit, nebo zda od objednávky/smlouvy odstoupí bez stornopoplatků a bude mu vrácena zaplacená cena. Pokud klient ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu objednávky/smlouvy, od této neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí a je povinen v téže lhůtě uhradit rozdíl v ceně. Při porušení tohoto závazku klienta vůči LT mohou LT od potvrzení objednávky/smlouvy odstoupit, což nevylučuje právo LT na náhradu škody. Uvedené ustanovení platí i pro případ změny VOP.

b)       Klient má právo na odstoupení od objednávky/smlouvy za podmínek předchozího ustanovení VOP v těchto případech :

 • při zrušení služeb nebo pobytu ze strany LT nebo při závažné změně programu. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího nebo stravovacího objektu, pokud je ubytování nebo stravování poskytnuto ve stejné nebo vyšší kvalitě a LT nemohly tyto skutečnosti ovlivnit,
 • při zvýšení ceny zájezdu o více než 10%.

c)        Brání-li realizaci pobytu nebo poskytnutí sjednaných služeb mimořádné okolnosti jako je válka, zemětřesení, povstání, stávka, epidemie, extrémní klimatický nebo jiný přírodní jev nebo další okolnosti způsobené vyšší mocí nebo by byla jiným způsobem ohrožena bezpečnost, zdraví nebo život klientů, a které nebylo možno při uzavírání smluvního vztahu předvídat, jsou LT oprávněny pobyt zrušit. V případech uvedených v tomto bodě nabídnou LT klientovi jiný termín nebo klient obdrží zaplacenou cenu zrušeného pobytu zpět. V této souvislosti nevzniká klientovi nárok na jakékoliv další náhrady.

6.2.          LT jsou oprávněny provádět v případě nutnosti a ochrany zájmů klientů operativní změny programu a poskytovaných služeb během pobytu, není-li možné dodržet stanovený program, nebo poskytnout předem sjednané služby. V takovém případě jsou LT povinny:

 • zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charakter pobytu nebo služeb
 • upravit cenu pobytu a služeb v závislosti na uskutečněných změnách programu a služeb, pokud je jejich důsledkem snížení rozsahu a kvality sjednaných služeb.

6.3.          Nároky budou řešeny individuálně. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek neodvisí od činnosti a postupu LT nebo k okolnostem, které ovlivní klient tím, že zcela nebo zčásti nevyužije nebo mu nemohou být poskytnuty (existence kontraindikací apod.) objednané a zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, léčebné procedury, dopravní služby, výlety apod.), nevzniká klientovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak.

6.4.          Klient má právo požádat LT o změnu objednávky/smlouvy. Změna účastníka pobytu je při dodržení ujednání VOP bezplatná. Za podstatnou změnu uzavřené objednávky/smlouvy (např. změna termínu pobytu, změna místa ubytování apod.) je klient povinen LT uhradit paušální poplatek 300,- Kč/ 1 osoba za každou jednotlivou změnu.

6.5.       Další poplatky za administrativní úkony spojené s vyřizováním nadstandardních služeb jsou stanoveny individuálně a po dohodě se zákazníkem.

7.             ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.          Klient je oprávněn odstoupit od objednávky/smlouvy za dále stanovených podmínek kdykoliv před zahájením pobytu/čerpání služeb. Zrušení pobytu klientem musí být provedeno písemně a způsobem nepochybným. Pro určení doby zrušení pobytu je rozhodující doba doručení písemného oznámení o zrušení pobytu LT.

7.2.          Není-li důvodem odstoupení klienta porušení povinnosti LT stanovené v potvrzení objednávky/smlouvě nebo zákonem č.159/1999 Sb. nebo odstoupí-li LT od potvrzené objednávky/smlouvy před zahájením pobytu z důvodu porušení povinnosti klientem, je klient povinen zaplatit LT stornopoplatek ve výši níže stanovené. LT jsou oprávněny započíst pohledávku stornopoplatku proti jakékoliv pohledávce klienta vůči LT.

7.3.          Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatku se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy byla LT informace o stornu poprvé doručena. Do počtu dnů se nezapočítává plánovaný den zahájení pobytu dle objednávky.

7.4.          Stornopoplatky se účtují za každého jednoho přihlášeného klienta z celkové ceny objednaných služeb v následující výši :

 • do 30 dní před čerpáním první služby: 500,- Kč / 1 osoba
 • 29-21 dní před čerpáním první služby: 10% ze stanovené ceny / 1 osoba nejméně však 500,-Kč
 • 20-14 dní před čerpáním první služby: 30% ze stanovené ceny / 1 osoba nejméně však 500,-Kč
 • 13-07 dní před čerpáním první služby: 50% ze stanovené ceny / 1 osoba nejméně však 500,-Kč
 • 06-03 dny před čerpáním první služby: 75% ze stanovené ceny / 1 osoba nejméně však 500,-Kč
 • 02 a méně dní před čerpáním první služby nebo bez předchozího storna: 100% ze stanovené ceny / 1 osoba nejméně však 500,-Kč

7.5.          Stornovací poplatky nebudou zpravidla účtovány v případě, že v účasti na pobytu klientovi zabránily následují okolnosti : náhlé onemocnění nebo úraz doložené lékařským potvrzením, živelná pohroma, při úmrtí člena rodiny (rodiče, manžel(ka), dítě). V případě stornování pobytu hradí klient bankovní poplatky spojené s navrácením zbylých finančních prostředků na jeho účet.

8.             REKLAMACE

8.1.          Pro případ, že pobyt nebo jiná plnění neprobíhají dle smluvních podmínek, vzniká klientovi právo na reklamaci, a to všemi možnými způsoby. Kontakty jsou uvedeny v čl.3 těchto VOP. Reklamaci lze uplatnit i u externího prodejce, který zprostředkoval smluvní vztah. Doporučená je zásadně písemná forma a jasné vymezení rozsahu reklamovaných skutečností. Klient by měl následně aktivně přistupovat k vyřešení reklamovaných stavů. V případě, že reklamace nebude podána bez zbytečného prodlení, vystavuje se klient riziku, že se zmenší, omezí nebo zanikne nárok na uznání reklamace a všech později vzniklých škod, které by při včasném či aktivním přístupu klienta při řešení reklamace nevznikly. Klient bere na vědomí, že vznesení připomínek v místě pobytu slouží zejména  pro okamžité řešení problému právě na místě samém.

8.2.          LT řeší oprávněné reklamace zejména poskytnutím náhradní služby, jinak odpovídající kompenzací. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíše odpovědný pracovník s klientem reklamační protokol. Klient je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Jsou-li následně ze strany LT realizovány účinné aktivity a postupy, jež vytvářejí logický předpoklad plnohodnotné nápravy reklamovaných stavů přímo v místě samém a tyto jsou ze strany klienta negovány, je tím vyloučena možnost jakékoliv následné náhrady po skončení pobytu. Předmětem reklamačního řízení, respektive zpětné finanční kompenzace mohou být pouze služby, jež jsou obsahem smluvního ujednání a podléhají zpoplatnění. Nárok na reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců po skončení pobytu/poskytnutí reklamované služby. LT jsou povinny sdělit svoje stanovisko k reklamaci do 30 dnů od přijetí reklamace. V případech, kdy je nutné si vyžádat stanovisko třetích osob, může být lhůta pro vyřízení reklamace prodloužena o dalších 30 dnů.

8.3.          LT nenesou žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb u akcí nesjednaných v potvrzené objednávce/smlouvě, pořádaných třetími subjekty, které si klient objedná na místě. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé klientovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty. Pokud se vyskytnou případy škody způsobené třetí stranou  jsou LT od úplného nebo částečného plnění a finanční kompenzace zcela osvobozeny.

9.             POJIŠTĚNÍ

9.1.          LT mají pro zájezdy uzavřeno povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře dle zákona č.159/1999 Sb., na základě kterého klientovi vzniká právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku nevrátí zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě neuskutečnění zájezdu, nebo v případě, že nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční jen z části. Cestovní pojištění, pojištění pro případ, že klientovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smluvního vztahu ani jiné další pojištění klientů LT nezajišťují. Taková pojištění je možno sjednat u komerčních pojišťovacích ústavů.

10.           PLATNOST

10.1.        Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny účastníky zájezdů, pobytů a služeb a vstupují v platnost od 01.06.2010.

10.2.        Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný obsah těchto VOP, odpovídají platným právním předpisům a všem skutečnostem známým a dostupným v době tisku. LT si však vyhrazují právo aktualizace a změn. Lázně si rovněž dle § 10 odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění vyhrazují právo před uzavřením smluvního vztahu změnit rozhodné údaje uvedené v produktové nabídce.

10.3.        Tyto VOP jsou vždy nedílnou součástí potvrzené objednávky/smlouvy uzavírané s klientem, jakož i jakýchkoliv distribuovaných obchodních nabídek LT týkajících se pobytů a služeb, na něž se tyto VOP vztahují. Jsou volně k dispozici na prodejních místech LT, kde lze také obdržet v případě potřeby další informace. Aktuální znění VOP je vždy na internetových stránkách LT www.lazneteplice.cz.

10.4.        Pokud některé z ustanovení těchto VOP se stane z nějakého důvodu neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení. To neplatí, stanoví-li závazná ustanovení platných právních předpisů něco jiného.


Postup při vyřizování stížnosti